top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Wie is wie, wat is wat?

In deze spelregels verstaan wij onder:
Wij: Outdoor Inspiration, onze werknemers of medewerkers, en al diegenen die wij inschakelen bij de uitvoering van een activiteit, waaronder begrepen de begeleider van een activiteit.
Activiteit: een actieve bezigheid en elke op enigerlei wijze daarmee samenhangende door ons in het kader van de uitvoering van de afspraak verrichte handeling.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel voor derden met ons een afspraak maakt en/of gebruik maakt van door ons aangeboden activiteiten.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een activiteit.
Afspraak: de overeenkomst waarbij wij ons jegens een opdrachtgever verplichten tot het verrichten van één of meerdere activiteiten voor de opdrachtgever en/of de deelnemer

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze spelregels zijn van toepassing op al onze offertes en op elke afspraak tussen ons en de opdrachtgever.

 2. Afspraken die afwijken van deze spelregels kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt.

Artikel 3: Offertes en afspraken

 1. Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend en gelden voor de duur van 14 dagen. Wij hebben het recht de offerte tijdens de genoemde periode te herroepen en al dan niet te vervangen door een andere offerte.

 2. Een offerte kan alleen schriftelijk worden aanvaard door de offerte voor akkoord te ondertekenen en aan ons terug te sturen. De afspraak wordt geacht te zijn gemaakt zodra wij de ondertekende offerte hebben ontvangen.

 3. Aan door de opdrachtgever in de offerte aangebrachte wijzigingen zijn wij niet gebonden, tenzij wij de opdrachtgever schriftelijk bevestigen dat wij met de wijzigingen akkoord zijn.

 4. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de afspraak c.q. de activiteit aan ons verzoekt om de afgesproken activiteiten te wijzigen of uit te breiden, zullen wij proberen om aan dit verzoek tegemoet te komen en een gewijzigde of aanvullende afspraak te maken, maar wij zijn daartoe niet verplicht.

Artikel 4: Betaling van de afgesproken prijs

 1. Na het maken van de afspraak zenden wij de opdrachtgever een factuur. De opdrachtgever is verplicht de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, maar in elk geval voor de aanvang van de activiteit, geheel aan ons te betalen. 

 2. Indien de opdrachtgever het factuurbedrag niet, niet geheel of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever automatisch in verzuim en hoeven wij de afspraak niet na te komen. De opdrachtgever blijft toch verplicht het factuurbedrag te betalen.

 3. Indien de opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever rente en incassokosten verschuldigd. De verschuldigde rente bedraagt 1% per maand over het niet-betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. Onder incassokosten worden gerekend alle redelijke kosten om het niet-betaalde bedrag te innen, met als minimum 15% van het niet-betaalde bedrag.

Artikel 5: Onze verplichtingen

 1. Wij zullen ons inspannen om de gemaakte afspraak correct uit te voeren. De correctheid van de uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en de beperkingen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van de aard en het karakter van de activiteit en aan de hand van de leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de deelnemers.

 2. Indien de activiteit niet verloopt op de wijze die de opdrachtgever redelijkerwijs op grond van de gemaakte afspraak mocht verwachten en de opdrachtgever dat tijdig kenbaar maakt, zullen wij ons inspannen om de activiteit alsnog overeenkomstig de afspraak uit te voeren.

 3. De afgesproken activiteit zal ook bij slecht weer doorgaan. Indien zich echter een weersverslechtering voordoet of zich medische of conditionele problemen van de opdrachtgever en/of deelnemer voordoen die zodanig zijn dat bij ongewijzigde uitvoering van de afspraak redelijkerwijs gevreesd kan worden voor de veiligheid van de opdrachtgever, één of meerdere deelnemers of van ons, mogen wij de activiteit staken of zodanig wijzigen dat de veiligheid wel gewaarborgd is.

 4. Indien zich gewichtige onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals (burger-) oorlogen, terreur, politieke onrust, natuurrampen, stakingen etcetera, dan zijn wij gerechtigd de uitvoering van de afspraak niet aan te vangen of te staken.

 5. Indien zich omstandigheden voordoen als bedoeld in dit artikel, is de opdrachtgever desalniettemin verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs, te verminderen met de kosten die wij besparen doordat wij de afspraak niet verder nakomen.

Artikel 6: De verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient zowel vóór het maken van de afspraak als gedurende de tijd dat wij de afspraak uitvoeren alle persoonlijke omstandigheden van de opdrachtgever en de deelnemer, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goede uitvoering van de afspraak, schriftelijk aan ons te melden. Onder persoonlijke omstandigheden worden ondermeer begrepen lichamelijke, psychische, overige medische en conditionele bijzonderheden.

 2. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de opdrachtgever en deelnemer aan de activiteiten:

  • al onze aanwijzingen stipt opvolgen;

  • op verantwoorde wijze omgaan met het door ons ter beschikking gestelde of door ons in het kader van de uitvoering van de afspraak gebruikte materiaal;

  • op verantwoorde wijze omgaan met de natuur;

  • niet onder invloed zijn van alcohol of drugs.

 3. Komen de opdrachtgever en/of de deelnemer deze verplichtingen niet na, dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten of staken, of een of meerdere deelnemers van (verdere) deelname aan de activiteiten uitsluiten. De opdrachtgever is verplicht de extra kosten die wij moeten maken aan ons te vergoeden.

Artikel 7: Onze aansprakelijkheid en verzekering

 1. Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever en de deelnemer. 

 2. Behalve indien wij opzettelijk schade aan de opdrachtgever en/of de deelnemers veroorzaken, of indien schade ontstaat door grove schuld van ons, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever en/of de deelnemer lijden.

 3. In elk geval zijn wij niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever en/of de deelnemer geleden schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan of voor risico komen van de opdrachtgever en/of de deelnemer, daaronder begrepen schade die het gevolg is van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, overschatting van eigen vermogen of het negeren van instructies van c.q. door de deelnemer.

 4. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen of nalaten van derden die niet bij de uitvoering van de afspraak betrokken zijn.

 5. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de afspraak indien dit ons kan worden toegerekend, tenzij de tekortkoming volgens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen niet voor onze rekening komt.

 6. Elke aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de afgesproken prijs als bedoeld in artikel 4 van deze spelregels.

 7. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemer kennis draagt van deze algemene spelregels en de daarin opgenomen uitsluiting c.q. beperking van onze aansprakelijkheid. Indien gewenst zenden wij op verzoek van de opdrachtgever kosteloos een verklaring toe zodat de opdrachtgever ervoor kan zorgdragen dat elke deelnemer en, bij minderjarigheid van de deelnemer, diens wettelijk vertegenwoordiger, een verklaring ondertekent waarin verklaard wordt dat kennis is genomen van de algemene spelregels en de uitsluiting c.q. beperking van onze aansprakelijkheid. De opdrachtgever is in dat geval verplicht de verklaringen vóór de aanvang van de activiteit aan ons af te geven. De deelnemer waarvoor geen verklaring is afgegeven is dan uitgesloten van deelname aan de activiteit.

 8. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dagen dat de deelnemer adequaat verzekerd is tegen de gevolgen van schade waarvoor wij aansprakelijk zijn. De opdrachtgever zal daartoe ervoor zorgdragen dat ten behoeve van de deelnemer een passende reis-, ongevallen en/of evenementenverzekering is afgesloten die dekking biedt tegen schade ontstaan door deelname aan de door ons georganiseerde activiteit. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van de verzekeraar.

Artikel 8: aansprakelijkheid van opdrachtgever en deelnemer

De opdrachtgever is jegens ons aansprakelijk voor door ons geleden schade en/of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door een doen of nalaten van de opdrachtgever en/of de deelnemer in strijd met de afspraak. Hetzelfde geldt voor door ons geleden schade en/of nadeel dat volgens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de opdrachtgever komt.

Artikel 9: rechtsmacht

 

Wij gaan er vanuit dat eventuele problemen en verschillen van inzichten of meningen in onderling overleg opgelost kunnen worden. Indien dat echter niet lukt, is de rechter te Middelburg bevoegd van het geschil kennis te nemen. De rechter dient te oordelen met toepassing van het Nederlandse recht.

bottom of page